والدین و مربیان

مجموعه کتابهای 6 تا 9 سال

مشاهده به عنوانن جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
ایــن مجموعــه مطابــق بــا به‌روزتریــن شــیوه‌های آموزشــی در کشــورهای پیشــرفته‌ی دنیاسـت. دارای 5 بخـش و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی در آمـوزش پیـش از دبسـتان اسـت کـه در آن، تدریـس بـا روش دانش‌آموز-محـور و آمـوزش از طریـق فعالیـت و درگیـر کـردن کـودک صـورت می‌گیـرد. بـه منظـور کاربـری آسـان‌تر، ایـن مجموعـه به‌صـورت کاربـرگ و کتاب‌هـای فعالیت-محـور طراحـی شـده اسـت.
12,000 تومان
ایــن مجموعــه مطابــق بــا به‌روزتریــن شــیوه‌های آموزشــی در کشــورهای پیشــرفته‌ی دنیاسـت. دارای 5 بخـش و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی در آمـوزش پیـش از دبسـتان اسـت کـه در آن، تدریـس بـا روش دانش‌آموز-محـور و آمـوزش از طریـق فعالیـت و درگیـر کـردن کـودک صـورت می‌گیـرد. بـه منظـور کاربـری آسـان‌تر، ایـن مجموعـه به‌صـورت کاربـرگ و کتاب‌هـای فعالیت-محـور طراحـی شـده اسـت.
13,500 تومان
ایــن مجموعــه مطابــق بــا به‌روزتریــن شــیوه‌های آموزشــی در کشــورهای پیشــرفته‌ی دنیاسـت. دارای 5 بخـش و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی در آمـوزش پیـش از دبسـتان اسـت کـه در آن، تدریـس بـا روش دانش‌آموز-محـور و آمـوزش از طریـق فعالیـت و درگیـر کـردن کـودک صـورت می‌گیـرد. بـه منظـور کاربـری آسـان‌تر، ایـن مجموعـه به‌صـورت کاربـرگ و کتاب‌هـای فعالیت-محـور طراحـی شـده اسـت.
20,000 تومان
ایــن مجموعــه مطابــق بــا به‌روزتریــن شــیوه‌های آموزشــی در کشــورهای پیشــرفته‌ی دنیاسـت. دارای 5 بخـش و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی در آمـوزش پیـش از دبسـتان اسـت کـه در آن، تدریـس بـا روش دانش‌آموز-محـور و آمـوزش از طریـق فعالیـت و درگیـر کـردن کـودک صـورت می‌گیـرد. بـه منظـور کاربـری آسـان‌تر، ایـن مجموعـه به‌صـورت کاربـرگ و کتاب‌هـای فعالیت-محـور طراحـی شـده اسـت.
12,000 تومان
ایــن مجموعــه مطابــق بــا به‌روزتریــن شــیوه‌های آموزشــی در کشــورهای پیشــرفته‌ی دنیاسـت. دارای 5 بخـش و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی در آمـوزش پیـش از دبسـتان اسـت کـه در آن، تدریـس بـا روش دانش‌آموز-محـور و آمـوزش از طریـق فعالیـت و درگیـر کـردن کـودک صـورت می‌گیـرد. بـه منظـور کاربـری آسـان‌تر، ایـن مجموعـه به‌صـورت کاربـرگ و کتاب‌هـای فعالیت-محـور طراحـی شـده اسـت.
13,500 تومان
ایــن مجموعــه مطابــق بــا به‌روزتریــن شــیوه‌های آموزشــی در کشــورهای پیشــرفته‌ی دنیاسـت. دارای 5 بخـش و منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی در آمـوزش پیـش از دبسـتان اسـت کـه در آن، تدریـس بـا روش دانش‌آموز-محـور و آمـوزش از طریـق فعالیـت و درگیـر کـردن کـودک صـورت می‌گیـرد. بـه منظـور کاربـری آسـان‌تر، ایـن مجموعـه به‌صـورت کاربـرگ و کتاب‌هـای فعالیت-محـور طراحـی شـده اسـت.
12,000 تومان